bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

Tescil İşlemleri

Tescil işlemleri için Borsamızca talep edilen ayrıntılı fatura ve müstahsil liste örneklerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

1- Ayrıntılı Fatura Listesi

2-Ayrıntılı Müstahsil Listesi

Üye Kayıt İşlemleri

 

BALIKESİR TİCARET BORSASI’ na kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Müdürlüğü'müze teslim etmeleri gerekmektedir.


A - Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

 • İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
 • Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),
 • Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (Vatandaşlık numarası ile),
 • İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
 • Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 • Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu,
 • Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),
 • Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

(A) ve (B) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.

 

B - Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

 • Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
 • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),
 • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,
 • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
 • Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,
 • Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
 • Yetkili kişilerin vergi numaraları,
 • Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu,
 • Peşin kaydiye ücreti (Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz),
 • Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.


(A) ve (B) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.

 

 

 

 

Üyelik Kapatma İşlemi

 

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25934  - BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ'ne  göre üyelik kapatma işlemi;

Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi Madde 14  kapsamında;

Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkar sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da borsadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre ticaret sicili veya esnaf ve sanatkar sicilinden kaydı terkin edilenlerin borsa kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.

Yönetim Kurulu kayıt silme yetkisini Başkana, Üyelerinden birine veya birkaçına yahut Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu veya yetki devri halinde yetki devredilenler tarafından verilen kararın tarihi, kaydın silinme tarihidir.

 

BORSADA MEVCUT ÜYELİK KAYDININ SİLİNMESİ;

 

1-TİCARETİ TERK HALİNDE 

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

 

2- Ticaret Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin tescilin ilan gazeteleri,

 

3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi

 

 

 

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,

 

2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,

 

3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi

 

 

 

 2-İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİĞİNDE BORSADA KAYITIN SİLİNMESİ 

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe

 

2- Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri ( Meşgale değişikliği )

 

3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi

 

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

 

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe

 

2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak

 

3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların ödenmesi

 3-VEFAT HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR

1- Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe

 

2- Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı - Gömme İzin Kağıdı )

 

3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların varis tarafından ödenmesi

 4-MERKEZ NAKLİ HALİNDE BORSADA BULUNAN KAYDIN SİLİNMESİ

TÜM SİCİL KAYITLARI 

1- Kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe

2- Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri

3- Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi

 

HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz